Menu menu close
Onze projecten

Een greep uit onze projecten

Notitie Een sterke basis door krachtige samenwerking
Het versterken van de pedagogische basis voor de ontwikkeling van jeugdigen door anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden. Hiervoor pleiten De VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en BMK in de Gezamenlijke notitie 'Een sterke basis door een krachtige samenwerking'. Ons bureau heeft aan deze notitie bijgedragen in de rol van penvoerder en procesbegeleider.
Lees meer
Coördinatie G4-netwerk Jeugd, Wmo en Onderwijs
De vier grote steden van Nederland zijn constant bezig met het vormgeven en vernieuwen van Onderwijs, Wmo en Jeugdzorg in hun gemeenten. Daarbij ervaren zij andere kansen en obstakels dan de andere gemeenten in Nederland. Daarom hebben de steden zich verenigd in de G4. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en om lobby richting het Rijk te organiseren. Zunderdorp Beleidsadvies & Management verzorgt sinds 1999 de coördinatie van dit netwerk.
Lees meer
Coördinatie Kopgroep Wethouders voor Kindcentra
Wethouders van 40 gemeenten hebben hun krachten gebundeld in de Kopgroep Wethouders voor Kindcentra. Ons bureau helpt het bestaande enthousiasme en de expertise verder uit te bouwen in de rol van netwerkcoördinator en strategisch adviseur.
Lees meer
Strategisch afstemmingsoverleg VNG-gemeenten Jeugd, Wmo en Participatie
Zunderdorp Beleidsadvies & Management heeft samen met de VNG strategische afstemmingsoverleggen opgericht op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Ieder afstemmingsoverleg is een netwerk van netwerken. Ons bureau verbindt deze netwerken in de rol van onafhankelijk voorzitter, netwerkcoördinator en secretaris.
Lees meer
Advies en implementatieplan samenwerking onderwijs-zorg-jeugd “Mét Andere Ogen”
Achttien landelijke organisaties (samen de coalitie onderwijs-zorg-jeugd) voelen ondanks hun uiteenlopende culturen en belangen de wil en noodzaak om samen te werken. Hun gezamenlijke doel? De aansluiting onderwijs-zorg beter maken voor kinderen. Dat was het startpunt van het advies “Mét Andere Ogen” dat Zunderdorp Beleidsadvies & Management schreef over de versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd.
Lees meer
Verkenning van inzet vrijwillige ouderbijdrage in primair- en voorgezet onderwijs
Zunderdorp Beleidsadvies en Management heeft voor een grote gemeente onderzocht waar scholen in de betreffende gemeente de vrijwillige ouderbijdrage precies aan besteden. De gemeente subsidieert vanuit het budget voor armoedebeleid (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage en wil met deze subsidie voorkomen dat leerlingen met minder vermogende ouders van bepaalde activiteiten worden uitgesloten.
Lees meer
Strategisch koersdocument gezond leven: “met daadkracht naar veerkracht”
Gezond leven voor iedereen makkelijk maken, daar zetten gemeenten op in. Welke toegevoegde waarde hebben gemeenten bij het bevorderen van gezondheid en het tegengaan van gezondheidsverschillen? En wat hebben zij nodig om hun rol goed te kunnen vervullen? In opdracht van de VNG hebben Maaike, Marieke en Maud een koersdocument opgesteld waarmee gemeenten koers kiezen naar gezond leven: ‘Met daadkracht naar veerkracht’.
Lees meer